Bilimsel ÇalışmalarBelgerden S., Başar Y., Şener M., Kayabalı M., Edalı N.: Akut apandisiti taklit eden bir kolon leiomyosarkoma vakası. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47(2) : 320-326 1984


Kurtoğlu M., Özgür M., Arat R, Kayabalı M., Baktıroğlu S. : Ductus cysticus agenezisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47(3) : 554-558 1984


Akyüz A., Çilingiroğlu K., Sökücü N., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Gökşen Y.: Pneumatosis cystoides intestinalis. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47 (3): 559-562 1984


Özgür M., Baktıroğlu S., Kayabalı M., Yücel T., Arat R., Kurtoğlu M. : Erişkinlerde kronik invajinasyonlar. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47 (4): 731-735 1984


Sökücü N., Gökşen Y., Kayabalı M., Yenerman M., Büyükuncu Y. : Schwannome duodenale. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 17: 175-179 1984


Arıoğlu O., Uras A., Alper A., Emre A., Kayabalı M., Yalçın S. : Hypersplenism as an indication for surgery in portal hypertension. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 17: 26-33 1984


Dağoğlu T., Kayabalı M., Bazfakioğlu Y., Ünal M., Gökşen Y. : Klinikte stres ülseri sorunu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 48 (1) : 135-140 1985


Belgerden S., Özgür M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Kurtoğlu M. : Damar yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi 1(3): 29-32 1985


Belgerden S., Kayabalı M., User Y., Terzioğlu T. : Safra kesesinin izole travmatik yaralanması. Ulusal Cerrahi Dergisi 1(3) : 61-63 1985


Kurtoğlu M., Özgür M., Baktıroğlu S., Kayabalı M. : Postflebitik sendromda venöz valv transplantasyonun yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(1): 69-71 1986


Özgür M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Kayabalı M. : The role of profundaplasty in management of severely ischemic limb. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (12) : 58-62 1986


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Özgür M., Baktıroğlu S.: Deneysel akut erozif gastrit patogenezinde mide mukoza kan akımının rolü. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(2) : 19-24 1986


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Özgür M., Baktıroğlu S., Bahar S., Tuncay R.: Glomus karotikum tümörleri. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(2) : 68-71 1986


Kurtoğlu M., Özgür M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Giritli G.: Variste tedavinin planlanması. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(4) : 53-56 1986


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Beldergen S., Özgür M. : Vascular injuries-Analysis of 359 cases. What Is New In Angiology-Trends and Controversies, pp: 339-340 edited by Peter C.Maurer München-Zuchwerdt Verlag, 1986


Baktıroğlu S., Kayabalı M., Özgür M., Genç F.A., Öztürk S. : Thyroglossal remmant carcinoma. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 19: 133-136 1986


Beldergen S., Demirkol K., Kayabalı M. : Peritoneal spülung und stumfe bauchverletzungen im kindersalter. Zentralbatt für Chirurgie 112: 246-249 1987


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Özgür M. : Kolonda tek kat anastomoz ve peroperatif kolon irrigasyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1(1): 35-38 1987


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Özgür M., Başar Y., Baktıroğlu S., Beldergen S. : Akut periferik arteriyel tıkanmalar. Ulusal Cerrahi Dergisi 3(1) : 47-50 1987


Bozfakioğlu Y., Kayabalı M., Aren A., Keçer M. : Komplet rektum prolapsusunun tedavisinde Lahaut tekniğinin yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 3(3) : 41-44 1987


Kayabalı M., Karakayalı Ş., Bozfakioğlu Y., Dağoğlu T., Arat R., Özgür M.: Pilonidal sinüsün radikal tedavisinde “Eksizyon ve Z-Plasti” yöntemi. Ulusal Cerrahi Dergisi 3(4): 65-68 1987


Kayabalı M., Beldergen S., Türel Ö., Kurtoğlu M., Ertekin C. : Gastrointestinal sistem fistülleri. Ulusal Cerrahi Dergisi 4(1) : 59-62 1988


Kayabalı M., Genç F.A., Türel Ö., Beldergen S., Kurtoğlu M. : Spontan karaciğer hemanjiom rüptürü. Ulusal Cerrahi Dergisi 4(2) : 61-62 1988


Kurtoğlu M., Kayabalı M., Dilege Ş., Çevikbaş U. : Mide nörinomu. Ulusal Cerrahi Dergisi 4(3) : 67-68 1988


Özgür M., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S. : Juxtarenal aort trombozların cerrahi tedavisi. Klinik Gelişim Dergisi 2(10) : 578-581 1989


Özgür M., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S.: Insitu safen ven bypass: İnfrainguinal rekonstrüksiyonlarda yeni teknik. Çağdaş Cerrahi Dergisi 3(4) : 235-239 1989


Kayabalı M., Ertekin C., Kurtoğlu M., Beldergen S. : Duodenal ülser perforasyonlarında tedavi yöntemi seçimi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 53 (3) : 41-48 1990


Kayabalı M., Başar Y., Tekant Y., Özgür M. : Soliter, soğuk ve solid tiroid nodüllerinde cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 6(3) : 33-35 1990


Kayabalı I., Gökçora HD., Kayabalı M.: A contemporary evaluation of enteric perforations in typhoid fever: Analysis of 257 cares. International Surgery 75: 96-100 1990


Kayabalı M., Genç F.A., Çağlıkülekçi M., Özgür M. : An unusual complication of Abdominal Aortic Aneurysm: Microembolism. Med. Bull. of Ist. Med. Fac. 24 (1) : 113-117 1991


Kayabalı M., Bulut T., Kurtoğlu M., Güçlü M.E., Beldergen S. : Kolon’un akut psödoobstrüksiyonu (Ogilvie sendromu). Klinik Gelişim 4: 998-1000 1991


Özgür M., Kurtoğlu M., Kayabalı M., Genç F.A.: Ekstrakranial karotis arter anevrizmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi 7(2) : 125-126 1991


Minareci Ö., Genç F.A., Kayabalı M., Rozanes İ., Özgür M. : Inflamatuar Aort Anevrizmalarında BT Bulguları. Türk Radyoloji Dergisi 27(1): 49-51 1991


Kayabalı M., Başar Y., Müslümanoğlu M., Özgür M. : Primer retroperitoneal tümörlerde tanıya yaklaşım. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5(3) : 159-161 1991


Gürsoy M.A., Kayabalı M., Hazar H., Kotiloğlu E. : Sıçanlarda oluşturulan stres ülserlerinde, serbest oksijen radikallerinin ve radikal temizleyicilerinin rolü. Ulusal Cerrahi Dergisi 8(1): 22-28 1992


Genç F.A., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Kalaycı G., Özgür M. : Diabetik ayakta yaklaşım ne olmalıdır?. Çağdaş Cerrahi Dergisi 6(2) : 107-109 1992


Kayabalı M., Genç F.A., Özgür M., Kurtoğlu M., Kalaycı G. : Inflamatuar Aort Anevrizmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi 8(2) : 131-135 1992


Koçer H., Başar Y., Güney K., Kayabalı M., Güçlü ME. : İnsizyonel hernilerde risk faktörlerinin araştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 6 : 42-46 1992


Kayabalı M., Özgür M., Kalaycı G., Dilege Ş., Genç F.A., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Başar Y. : Periferik Damar Cerrahisinde Sekonder Girişimler. Damar Cerrahisi Dergisi 1(1): 14-19 1992


Kayabalı M., Özgür M., Genç F.A., Dilege Ş., Kalaycı G., Baktıroğlu S., Kurtoğlu M.: Ekstremite kurtarılmasında distal bypassların rolü. Damar Cerrahisi Dergisi 1(1) : 26-32 1992


Özarmağan S., Kayabalı M., Mercan S., Seven R., Seven R., Özarmağan G.: Radical Cure of Pilonidal Sinüs by Exicision and Z-plasty. Dermatology in Europe, ed.by. E.Pancosi, Blackwell Scientific Publ. Oxford pp. 776-777 1993


Kayabalı M., Acunaş B., Rozanes İ., Kalaycı G., Özgür M. : Infrainguinal uzun segment tüm tıkanmalarda (>5cm) PTA ile revaskülarizasyon. Damar Cerrahisi Dergisi 2(1) : 33-39 1993


Özgür M., Genç F.A., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Kalaycı G.: Popliteal anevrizmalarda yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi 2(1) : 46-50 1993


Bulut T., Kayabalı M., Savcı N., Ercan E., Sönmez Y., Genç F.A.: The effects of oxygen free radicals, versus scavengers during experimental short term small bowel ischemia and reperfusion period. Türkish journal of Medical and Biological Research 4(3) : 221-228 1993


Dilege Ş., Kayabalı M., Genç F.A., Başar Y., Özgür M.: Aterosklerotik tıkayıcı periferik damar hastalıklarında kolesterol profili. Damar Cerrahisi Dergisi 2(3): 127-130 1993


Kayabalı M., Özgür M., Dilege Ş., Genç F.A.: Spinal cord ischemia and gluteal skin necrosis following infrarenal aortic aneurysm repair. Vascular Surgery 2(4) : 301-304 1994


Genç F.A., Ercan E., Bilgiç L., Dilege Ş., Kayabalı M.: Intraperitoneal adhezyon oluşumunun engellenmesinde (r-tpa)’nın yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 10(1) : 26-30 1994


Kayabalı M., Hazar H., Gürsoy MA, Bulut T.: Free radicals in restraint induced stres gastritis. Surgery Today 24(6): 530-533 1994


Özgür M., Kayabalı M., Dilege Ş., Tanırgan F., Kalaycı G., Genç F.A., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Başar Y. : Küçük Abdominal Aort Anevrizmaları : Ameliyat edilmeli mi?. Damar Cerrahisi Dergisi 3(3) : 91-93 1994


Başar Y., Kayabalı M., Dilege Ş., Acunaş B., Rozanes İ., Özgür M. : Periferik arterlerde veya greft tıkanmalarında trombolitik tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi 4(1): 9-13 1995


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Rozanes İ., Acunaş B., Özgür M. : Travmatik arterio-venöz fistülün greft – stent kombinasyonu ile kapatılması. Damar Cerrahisi Dergisi 4(2): 75-78 1995


Genç F.A., Dilege Ş., Kayabalı M., Bilsel Y., Kalaycı G., Özgür M. : Aorto-duodenal fistüller. Damar Cerrahisi Dergisi 4(3): 103-107 1995


Başar Y., Kayabalı M., Dilege Ş., Genç F.A., Özgür M. : Kronik venöz yetersizlikte tedavinin planlanması. Damar Cerrahisi Dergisi 4(3): 124-127 1995


Kayabalı M., Dilege Ş., Şad O., Kurtoğlu M., Özgür M.: Semptomatik karotis stenoz + katlanmalarında eversiyon endarterektomisi + kısaltma girişimi. Damar Cerrahisi Dergisi 5(3): 102-108 1996


Azizlerli G , Sarıca R , Köse A , Ovul C , Kavala M , Kayabalı M , Erkan F , Kural Z. : Interferon alpha 2-a in treatment of Behcet’s disease. Dermatology 192(3) 239-241 1996


Kayabalı M., Kurtoğlu M., Dilege Ş., Şad O., Özgür M.: Karotis endarterektomisi sırasında nörolojik morbiditeyi etkileyen faktörler. Damar Cerrahisi Dergisi 6(1): 1-6 1997


Dilege Ş., Şad O., Kayabalı M., Güloğlu R., Özgür M.: Laparoskopik girişimlerde büyük damar yaralanmaları. Endoskopik, Laparoskopik Cerrahi Dergisi 4(1): 24-27 1997


Çamcı E., Açıkgöz K., Şentürk M., Şad O., Tuğrul M., Kayabalı M.: Karotis endarterektomisinde güdük basıncı, juguler venöz oksijen saturasyonu ve rejyonel oksijen saturasyonu ile merkezi sinir sistemi monitorizasyonu. Damar Cerrahisi Dergisi 6(3): 86-92 1997.


Poyanlı A., Sencer S., Rozanes İ., Acunaş B., Kayabalı M.: Alt ekstremite atherosklerotik hastalığın tedavisinde perkütan transluminal anjioplasti. Damar Cerrahisi Dergisi 8(3): 97-104 1999


Dilege Ş., Poyanlı A., Kurtoğlu M., Kayabalı M.: Karotis endarterektomisi adaylarının belirlenmesinde preoperatif anjiografi gereklimidir?. Damar Cerrahisi Dergisi 8(3): 105-110 1999


Poyanlı A., Sencer S., Acunaş B., Rozanes İ., Kayabalı M.: Diabetik hastalarda, SFA ve popliteal arterler darlık ve kısa segment tıkanıklıklarında perkütan transluminal anjioplasti ile ayakbileği/kol indeksi arttırılabilir mi?. Türk Radyoloji Dergisi 34(2): 177-182 1999.


Poyanlı A., Dilege Ş., Baltepe İ., Kayabalı M., Rozanes İ.: Ekstrakranyal karotis arter stenozlarının tanısı: Spinal bilgisayarlı tomografik anjiografi ile ilk deneyimlerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi 9(1): 1-5 2000


Kayabalı M., Kurtoğlu M, Aksoy M., Sarı S., Şentürk Ş.: Karotis endarterektomisi sırasında berebral perfüzyonun takibinde güdük basınç ölçüsü yeterlimidir?. Damar Cerrahisi Dergisi 9(3): 7-11 2000


Kayabalı M., Aksoy M., Dilege Ş.: Semptomatik vertebral arter stenozlarında vertebro-karotid reimplantasyon. Damar Cerrahisi Dergisi 11(3): 118-121 2002


Dilege S., Aksoy M., Kayabalı M., Genc F.A., Sentürk M., Baktıroglu S. : Vasculer reconstructions in Buerger’s disease: Is it feosible? Surg Today 32: 1042-1047 2002


Aksoy M., Dilege S., Ayalp K., Genç F.A., Baktıroglu S., Kurtoglu M., Kayabalı M.: Ekstremite kurtarılmasında, popliteo-krural bypass’ların erken sonuçları. Damar Cerrahisi Dergisi 11(1): 7-11 2002


Cakirer S. Karaarslan E., Kayabalı M., Rozanes İ.: Seperate Origins of the LEft Internal and External Carotid Arteries from the Aortic Arch: MR Angiographic Findings. AJNR Am J Neuroradiol 23: 1600-1602 2002


Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Kaymaz R., Azizlerli G. : Pulmonary artery involvement in Behcet’s disease. Adv Exp Med Biol 528:419-422 2003


Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Sağlık E., Azizlerli G. : The clinical outcome and treatment in Behcet’s disease with deep vein thrombosis. Adv Exp Med Biol 528:495-501 2003


Aksoy M., Ayalp K., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Şentürk M.: Karotis endarterektomisi adaylarında perioperatif kardiovasküler morbidite ve mortalite riskinin transtorasik ekokardiografi ile değerlendirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi 13(1): 1-4 2004


Aksoy M, Dilege S, Kayabali M. Superior Mesenteric Artery Reimplantation in Chronic Mesenteric Ischemiae. Eur J Vasv Endovasc Surg 29(6):559 2005


Korkmaz A., Onan B., Aydın Ü., Tamtekin B., Oral K., Bakay C., Kayabalı M.: TİP-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-Operasyon: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 15(3): 45-48 2006


Aksoy M., Turnadere E., Ayalp K., Kayabalı M., Ertuğrul B., Bilgiç L.: Cyanoacrylate for wound closure in prosthetic vascular graft surgery to prevent infections through contamination. Surg Today 36(1) : 52-56 2006


Sarıca-Kuruoğlu R., Akdağ-Köse A., Kayabalı M., Yazganoğlu KD , Dişçi R ,Erzengin D, Azizlerli G : Vascular involvement in Behcet’s disease. A retrospective analysis of 2319 cases. Int J Dermatol 45(8): 919-921 2006


Aksoy M, Başar Y, Salmanyeli N, Ayalp K, Genç FA, Dilege S, Kayabalı M., Baktıroğlu S, Kurdoğlu M : Hyperhomocystinemia in patients with arterial occlusive disease. Surg Today 36(4): 327-331 2006


Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Aksoy M., Ayalp K., Acunaş B.: Endovascular Repair of an abdominal aortic aneurysm in a patient with horseshoe kidney demonstrating the nonend artery nature of an accessory isthmic artery. European Journal of Radiology Extra 67: 125 - 128 2008


Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Minareci Ö.: Endovascular Treatment of a Superior Mesenteric Artery Aneurysm Secondary to Behcet’s Disease with Onyx (Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer). CardioVascular and Interventional Radiology 32(1): 159-162 2009


Oral K., Ezelsoy M., Ayalp K., Kayabalı M. : Hybrid vascular surgery approaches for multilevel arterial occlusive disease. The Heart Surgery Forum 18(1): 1 - 3 2015İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli  İstanbul
RANDEVU
0212 375 6565 - 6640 [dahili]   -  0212 375 6565 - 6641 [dahili]